Onze kantoren.

Bruggestraat 72
8930 Menen

Maaltebruggestraat 169
9000 Gent

Asstraat 5
3000 Leuven

T: 0470 71 40 52
E. info@elekti.be

Privacybeleid


elekti. is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, alsook van haar relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Privacywetgeving hieraan stelt.

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.elekti.be. Door deze website te gebruiken, aanvaard je de volgende gebruiksvoorwaarden:

1. Verwerking van persoonsgegevens


Ben je een kandidaat ?

Waaronder kandidaten voor een vaste job of in loopbaanbegeleiding.
De via deze website of bij een inschrijving op ons kantoor meegedeelde persoonsgegevens, worden bewaard voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening voor werving en selectie. Je persoonsgegevens worden verwerkt (1) om je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van elekti. (oa marketingacties en promoties) (2) om je profiel en geschiktheid te kunnen beoordelen voor een werk als vaste medewerker bij één van onze klanten (3) voor de uitvoering van je programma van loopbaanbegeleiding of carrière coaching (4) voor het bevorderen van je persoonlijke ontwikkeling (vb ingenieurscafés, workshops) (5) voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole, (6) om wet- en regelgeving na te kunnen komen, waaronder arbeidswetgeving en bestrijding van fraude. We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:

• Naam en adres, e-mail adres, telefoonnummer en andere contactgegevens
• Geboortegegevens, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht
• Pasfoto, nationaliteit
• Curriculum vitae, informatie over opleiding en werkervaring
• Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen/assessments die je zelf of via ons hebt gevolgd
• Gegevens over beschikbaarheid en verlof
• Andere gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties.

elekti. legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens wordt hiermee bedoeld strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag, de nationaliteit, persoonsgegevens over gezondheid.
Indien nodig in het kader van de hierboven vermelde doelstellingen, kunnen je persoonsgegevens worden doorgegeven aan haar opdrachtgevers (klanten), onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens elekti. diensten verlenen, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis. elekti. heeft met deze klanten / gegevensverwerkers een verwerkersovereenkomst om je privacy te waarborgen.

Ben je een onderneming ?

Waaronder opdrachtgevers (klanten), leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waar wij persoonsgegevens verzamelen van de werknemers van het bedrijf.

elekti. verwerkt onder andere de volgende persoonsgegevens: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Indien dit nodig is ter verwezenlijking van de hierboven vermelde doelstellingen, kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan kandidaten/werknemers, aan onderaannemers die namens elekti. diensten verlenen en in alle overige gevallen waarin we hiertoe kunnen verplicht worden bijvoorbeeld door een rechterlijk vonnis in die zin. elekti. maakt naast een samenwerkingsovereenkomst ook steeds een verwerkersovereenkomst op om de persoonlijke gegevens van kandidaten te waarborgen.

2. Beveiligingsmaatregelen

elekti. doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, is elekti. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

3. Inzage en/of wijzigen gegevens

We danken je om elke wijziging aangaande uw persoonsgegevens aan ons door te geven. Conform de wet van 8 december 1992 beschik je over een recht van toegang tot en verbetering van je persoonsgegevens. Je kan daartoe contact opnemen met je contactpersoon bij elekti.

Via je eigen account (my elekti) heb je inzage in een groot deel van de over jou geregistreerde persoonsgegevens. Je kan zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in je cv. Als je inzage wenst in je totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je zelf niet kan aanpassen, dan kan je contact opnemen met je contactpersoon bij elekti.

Je kan je kosteloos verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor publicitaire doeleinden door een e-mail te sturen naar info@elekti.be

4. Vragen, opmerkingen, klachten

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door elekti., dan kan je per e-mail contact met ons opnemen via info@elekti.be of via telefoon 056 -51 54 50.

5. Wijzigingen

elekti. kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy beleid. Het meest actuele Privacy beleid is ten allen tijde in te zien op de website van elekti. Deze versie is opgesteld in 2018.

Deze website zet cookies in om je een betere surfervaring te bieden. Als je de site bezoekt, verklaar je je hiermee akkoord. Lees de cookiepolicy.
Close